TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE  W ZAWODZIE
- rok szkolny 2016/2017

 • Etap pisemny - 20 czerwca 2017r. (wtorek),
 • Etap praktyczny - od 22 czerwca do 8 lipca 2017r.

Egzamin zawodowy przeprowadza okręgowa komisja egzaminacyjna. Egzamin zawodowy składa się z dwóch etapów:

 • etapu pisemnego
 • etapu praktycznego
Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

1. Z etapu pisemnego: - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
2. Z etapu praktycznego - co najmniej 75% możliwych do uzyskania punktów.
Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ten jest ostateczny. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE.

Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Etap pisemny egzaminu zawodowego

 • Etap pisemny jest przeprowadzany w formie testu, podczas którego zdający rozwiązuje:
 • zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie oraz zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.
 • Etap pisemny przeprowadzany jest w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy liczba zdających w danej szkole jest niższa niż 25, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może wskazać inną szkołę albo placówkę kształcenia praktycznego lub placówkę kształcenia ustawicznego, w której zdający przystępuje do etapu pisemnego egzaminu zawodowego.
 • Za organizację i przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego w danej szkole albo placówce odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu nadzorującego, którym jest dyrektor szkoły lub placówki.
 • Etap pisemny egzaminu zawodowego trwa 60 minut. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.
 • Wynik etapu pisemnego ustala komisja okręgowa, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych z każdej części tego etapu.

Etap praktyczny egzaminu zawodowego

 • Etap praktyczny polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.
 • Etap praktyczny egzaminu zawodowego trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego w danym zawodzie określa informator dla danego zawodu. Dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.